Karta Gwarancyjna

Karta Gwarancyjna

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że wybraliście Państwo produkty firmy IWC HOME. Dokonaliście trafnego wyboru, dziękujemy za okazane zaufanie. Nasze meble produkujemy zgodnie z najwyższymi wymogami norm jakościowych, które kontrolujemy na każdym etapie produkcji, jak i po jej zakończeniu. Zapewniamy wysoką jakość naszych mebli oraz prawidłowe funkcjonowanie, pod warunkiem, że będą właściwie użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma IWC HOME (Gwarant) oświadcza, iż niniejszej gwarancji podlega jakość podmiotu sprzedaży, tj. meble mieszkaniowe przeznaczone do używania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, w okresie gwarancyjnym, który trwa 24 miesiące licząc od dnia sprzedaży i wydania przedmiotu Kupującemu.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest posiadanie przez Kupującego dokumentu zakupu mebli oraz karty gwarancyjnej.
 3. Kupujący zgłasza reklamację w miejscu zakupu mebla lub drogą mailową, dostarczając dokumentację dotyczącą zakupu (dokument zakupu i kartę gwarancyjną) oraz opis zaistniałej sytuacji wraz ze zdjęciami, w przypadku zgłoszenia mailowego, a Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie bądź drogą mailową.
 4. Ocenę zasadności złożonej reklamacji przeprowadza Gwarant lub Sprzedawca.
 5. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie poinformowany w terminie 14 dni pisemnie lub telefonicznie.
 6. Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu jeśli istnieje taka zasadność.
 7. Sposób i miejsce naprawy ustala Gwarant. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy.
 9. Kupujący zobowiązany jest do wydania mebla albo jego części wymagających naprawy.
 10. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonania naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.
 11. Przy reklamacji nowych mebli z uszkodzeniami mechanicznymi należy zachować grubą folię opakowania do przyjazdu i oceny przyczyn uszkodzeń przez serwis Gwaranta.
 12. Kupujący zobowiązany jest do wydania mebla albo jego części wymagających naprawy.
 13. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonania naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty.
 14. Przy reklamacji nowych mebli z uszkodzeniami mechanicznymi należy zachować grubą folię opakowania do przyjazdu i oceny przyczyn uszkodzeń przez serwis.
 15. W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości lub estetyki mebla, realizacja reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczy.
 16. Wszystkie uszkodzone elementy lub części wymienione przez Gwaranta podczas naprawy gwarancyjnej, z momentem ich wymiany stają się własnością Gwaranta, na co Kupujący wyraża zgodę.
 17. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają Kupującego, w tym w szczególności: ewentualne koszty dojazdu, transportu, dodatkowych ekspertyz przeprowadzonych na życzenie Kupującego, koszt odbioru mebla. Poprzez nieuzasadnione reklamacje należy uznać zgłoszone wady wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli, powstałe z powodu braku wiedzy oraz także używania mebli niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją, etc.
 18. W przypadku wycofania materiału obiciowego w trakcie trwania gwarancji Gwarant ma prawo zastąpienia materiału innym materiałem o podobnej lub wyższej jakości i porównywalnej cenie.
 19. Producent nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć w przypadku zakupu mebli: z ekspozycji, uszkodzonych lub przecenionych.
 20. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian: konstrukcyjnych, kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji mebli.
 21. Kupujący traci uprawnienie wynikające z reklamacji, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenie wady nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 22. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidywanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 23. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwienia reklamacji.

ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA MEBLI

 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się meble było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Po rozpakowaniu mebla mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenie obicia. Cofnięcie tego efektu następuje do kilku dni po rozpakowaniu.
 7. Podczas przestawiania, meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy, zagłówki, podłokietniki, boki), gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie, odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego. Mebli nie należy przesuwać, gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia.
 8. Przy ustawianiu należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne.
 9. Nogi oraz części jezdne funkcji spania mebli należy zabezpieczyć filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi.
 10. Meble tapicerowane objęte niniejszą gwarancją mają charakter wypoczynkowy, a meble z funkcją do spania służą do spania okazjonalnego, z wyłączeniem modeli Real, Barcelona (funkcja spania codziennego).
 11. Naturalne efekty użytkowania objawiające się marszczeniem obicia oraz przemieszczaniem miękkiego wypełnienie zastosowanego w oparciach, siedziskach lub podłokietnikach można zlikwidować poprzez ręczne wygładzenie i ponowne uformowanie kształtów.
 12. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 13. Zastosowanie środków konserwujących do skór należy najpierw poprzedzić próbą w niewidocznym miejscu. Konserwacji nie należy przeprowadzać częściej niż 2-4 razy w roku.
 14. Połączenia ruchome mechanizmu rozkładania funkcji spania należy konserwować – okresowo smarować wazeliną techniczną. Nanosić minimalne ilości, aby nie zabrudzić części tapicerowanych mebla.
 15. Przy rozkładaniu funkcji spania ważne jest, aby zawsze czynność wykonywać stojąc przed meblem, pośrodku jego szerokości.
 16. Niewskazane jest siadanie na podłokietnikach, stawanie i skakanie na siedzisku, oparciu lub pojedynczych listwach sprężynujących.

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ:

 1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, użytkowania bądź przenoszenia mebli (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.).
 3. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
 4. Różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta(+/- 4 cm).
 5. Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta i uszkodzenia mechaniczne.
 6. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego.
 7. Zafarbowania wynikające z charakterystyki materiałów o nietrwałej kolorystyce sztucznie barwionych np.: jeans, sztruks.
 8. Wady lub uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla.
 9. Naturalne odgłosy np. skrzypienie, piszczenie wynikające z zastosowania w meblach mechanizmów o konstrukcji metalowej typu (Real, Barcelona). Wymagana jest regularna konserwacja części ruchomej konstrukcji metalowej (stelaża).
 10. Nierównomierne wybarwienie oraz różnice w usłojeniu drewna wynikające z naturalnych właściwości drewna oraz oklein naturalnych.
 11. Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych powierzchni.
 12. Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla, będące następstwem czasu i używalności, typu: mechacenie tkaniny, przecieranie skóry na szwach i miejscach najintensywniej użytkowanych, zmiany w miękkości, sprężystości oraz odkształcenia poduch, oparcia i siedzisk.
 13. Widoczne na skórze różnice w fakturze i odcieniu skóry, żyły, miejscowe zadrapania, blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcia lica, rozstępy, które są oznaką prawidłowości naturalnej skóry.
 14. Naturalna woń, zapach  skóry, który jest cechą mebli wykonywanych w skórach naturalnych.
 15. Pofałdowanie i zmarszczenie skóry wynikające z zaprojektowanych cech mebla.
 16. Różnice w odcieniach lub/i strukturze skóry lub tkaniny pochodzące z różnych serii produkcyjnych, oraz w przypadku domawiania mebli w różnym czasie.
 17. Różnice pomiędzy tkaniną lub skórą z próbnika, na podstawie której zamawiany jest mebel a gotowym meblem.
 18. Materiały mogące wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich takie jak wrażliwość na dotyk i mienienie się zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła.
 19. Wyciagnięcie tkanin i skór, które w trakcie użytkowania mogą spowodować powstanie fałd.
 20. W przypadku pewnych tkanin mogą wystąpić trudności w rozkładaniu funkcji spania, otwierania pojemnika na pościel oraz zmiany pozycji ruchomych elementów (zagłówki, podłokietniki). Taka właściwość nie podlega reklamacji.
 21. Mogą wystąpić różnice w stopniu twardości i sprężystości pojedynczych elementów mebla (poduch, oparcia, siedzisk) wynikające z ich zróżnicowanej wielkości lub zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych (funkcja rozkładania, pojemnik na pościel). Taka właściwość nie podlega reklamacji.
 22. Naturalne różnice w wyglądzie i komforcie pomiędzy meblami znajdującymi się na ekspozycji, a tymi dostarczanymi do klienta, wynikają z naturalnego zużywania się mebli ekspozycyjnych oraz zastosowania odmiennych pokryć tapicerskich. Właściwości te nie podlegają reklamacji.

 

 

IWCMEBLE © 2015 - 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Design by graff.pl